Ανακοινώθηκε ο τρόπος υπολογισμού μορίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανακοινώθηκε ο τρόπος υπολογισμού μορίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις για να υπολογίσουν τα μόριά τους οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που θα εξεταστούν πανελλαδικά στα μαθήματατων

1. Βγάζουμε το άθροισμα των γραπτών των 4 μαθημάτων προσανατολισμού που επέλεξαν και το πολλαπλασιάζουμε με 2

2. Πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή βαρύτητας το πρώτο βασικό μάθημα (1,3 ή 0,9 ανάλογα με το πεδίο που θα δηλωθεί)

3. Πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή βαρύτητας το δεύτερο βασικό μάθημα (0,7 ή 0,4 ανάλογα με το πεδίο που θα δηλωθεί)

4. Αθροίζουμε τα προηγούμενα τρία υπολογισθέντα αποτελέσματα και πολλαπλασιάζουμε με 100

Η επιλογή των μαθημάτων μπορεί να γίνει με έναν ή δύο εναλλακτικούς συνδυασμούς για κάθε Ομάδα Προσανατολισμού όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ I

Επιστημονικά Πεδία Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ Προς. (1,3)
ΙΣΤΟΡΙΑ Προσ. (0,7)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
   
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προς. (1,3)
ΦΥΣΙΚΗ Προς. (0,7)
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεν. Παιδείας (0,9)
ΑΡΧΑΙΑ Προς.
ΙΣΤΟΡΙΑ Προς.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΦΥΣΙΚΗ Προς.
ΧΗΜΕΙΑ (0,7)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Προς. (1,3)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προς. 
Α. Ε. Π. Π.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεν. Παιδείας (0,9)
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (1,3)
ΑΡΧΑΙΑ Προς.
ΙΣΤΟΡΙΑ Προσ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γεν. Παιδείας
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (1,3)
ΦΥΣΙΚΗ Προς.
ΧΗΜΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γεν. Παιδείας (0,7)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (1,3)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προς.
Α. Ε. Π. Π.
ΙΣΤΟΡΙΑ Γεν. Παιδείας (0,7)
 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
    ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προς. (1,3)
Α. Ε. Π. Π.
Α. Ο. Θ. (0,7)

Για να υπολογίσουν τα μόριά τους οι εξεταζόμενοι θα υπολογίζουν ΜΟΝΟ τα τέσσερα μαθήματα που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο. Δηλαδή κάποιος μαθητής της 2ης Ομάδας Προσανατολισμού που εξετάστηκε ΚΑΙ στη Βιολογία έχει πρόσβαση στις σχολές του 2ου και του 3ου ΕΠΕ. Για να υπολογίσει τα μόριά του όμως στο 2ο ΕΠΕ θα μετρήσουν τα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Έκθεση. Ενώ για το 3ο ΕΠΕ θα μετρήσουν τα μαθήματα της Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας και Έκθεσης.

Παράδειγμα
Έστω ότι έχουμε ένα μαθητή που ανήκει στην οικονομική κατεύθυνση και θα εξεταστεί και σε πέμπτο μάθημα. Οι βαθμολογίες του είναι οι εξής:

i) Μαθηματικά Προσανατολισμού: 16
ii) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: 18
iii) Έκθεση: 16
vi) Προγραμματισμός: 18

Και για 5ο μάθημα θα δώσει Βιολογία Γενικής Παιδείας όπου βαθμολογήθηκε με 17

Τότε έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

Για το IV επιστημονικό πεδίο:

1ον) Μέσος όρος γραπτών μαθημάτων πολλαπλασιασμένος με 2 :
       16+18+16+18=68 και το πολλαπλασιάζω με δυο 68*2=136

2ον) Πολλαπλασιάζω το πρώτο μάθημα με τον συντελεστή που έχει οριστεί:
       1,3*Μαθηματικά Προσανατολισμου=1,3*16=20,8

3ον) Πολλαπλασιάζω το δεύτερο μάθημα με τον συντελεστή που έχει οριστεί:
       0,7*Αρχές Οικονομικές Θεωρίας=0,7*18=12,6

4ον) Βγάζω το ολικό άθροισμά από αυτά που έχω υπολογίσει στα τρία προηγούμενα βήματα:
       136+20,8+12,6=169,4

5ον) Πολλαπλασιάζω το άθροισμα που βρήκα με 100:                      100*169,4=16940

Επομένως τα μόριά του θα είναι 16940.

Για το III επιστημονικό πεδίο:

1ον) Μέσος όρος γραπτών μαθημάτων πολλαπλασιασμένος με 2:
      16+17+16+18=67 και το πολλαπλασιάζω με δυο 67*2=134

2ον) Πολλαπλασιάζω το πρώτο μάθημα με τον συντελεστή που έχει οριστεί:
       0,9*Βιολογία γενικής παιδείας=0,9*17=15,3

3ον) Πολλαπλασιάζω το δεύτερο μάθημα με τον συντελεστή που έχει οριστεί:
       0,4*Έκθεση=0,4*16=6,4

4ον) Βγάζω το ολικό άθροισμά από αυτά που έχω υπολογίσει στα τρία προηγούμενα βήματα:
       134+15,3+6,4=155,7

5ον)Πολλαπλασιάζω το παραπάνω άθροισμα με 100:           100*155,7=15570

Επομένως τα μόριά του θα είναι 15570.

Ακολουθεί η υπουργική απόφαση
Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης:
1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχόλες, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία συμφώνα με την υπ' αριθμό. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995Β ́/2015), γίνεται ως έξης:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού οπού ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως οριστήκαν στο αρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ́/2015), πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού οπού ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως καθοριστήκαν στο αρ. 2 της υπ' αριθμό. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015).
Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του αρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α ́/2015).
2. Προκειμένου για Σχόλες η Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος η πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως έξης:
Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα η στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:
¡ Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτουμένη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετάσει σε περισσότερες από μια ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μια από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που έτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
ii Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι Ιασώ η μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι Ιασώ η μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δευτέρου δεκαδικά ψηφία.
3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού η γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετάσει πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχόλες και τα Τμήματα του άρθρου 1 της υπ' αριθμό. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.
Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός η περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων η πρακτικών δημόσιων, όπως αυτά έχουν οριστεί με την υπ' αριθμό. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β ́/2002) «Ορισμός των Τμημάτων και των Σχολών των Πανεπιστήμιων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα η πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχόλες αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος η των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:
¡. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
«Αρμόνια» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
ii. Δύο (2) για τα τμήματα:
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
iii. Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχόλες και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ¡ και ii του παρόντος άρθρου.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 2310 558585
Fax: 2310 558586

info@omikron.edu.gr

Φιλίππου Φλώρου 62
Εύοσμος - Κορδελιό
Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή

14:00 - 21:00

Ωράριο λειρουγίας

Social Media